Kształcenie na odległość

PODSTAWY ORGANIZOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik logistyk 333107

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik logistyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • posłużyć się przepisami prawa dotyczącymi transportu oraz obrotów handlowych,
  • scharakteryzować elementy technologii transportowych,
  • zaplanować proces transportowy, w tym ładunków niebezpiecznych i specjalnych,
  • sporządzić harmonogram realizacji procesu transportowego,
  • scharakteryzować międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków,
  • scharakteryzować systemy monitorowania ładunków i środków transportu,
  • rozróżniać wskaźniki efektywności oraz jakości procesów transportowych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych wynosi 310 h (forma stacjonarna) lub 217 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych wynosi 340 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe