Kształcenie na odległość

ELEMENTY/PODSTAWY LOGISTYKI W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik logistyk 333107

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik logistyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżniać zadania poszczególnych jednostek gospodarczych,
  • organizować przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych,
  • organizować pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki,
  • przetwarzać pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej,
  • przestrzegać zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej,
  • sporządzać dokumentację procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych wynosi 250 h (forma stacjonarna) lub 175 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych wynosi 310 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe