KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE – CZ.1

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik budownictwa 311204, technik drogownictwa 311206, technik dróg i mostów kolejowych 311207

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić metodę sporządzenia przedmiaru robót,
  • dobrać rodzaje kosztów,
  • ustalić dane wyjściowe do kosztorysowania,
  • ustalić koszty pośrednie,
  • określić dane wyjściowe do kosztorysowania,
  • sporządzić kosztorys z zastosowaniem programu komputerowego oraz informatycznej bazy danych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej wynosi 100 h (forma stacjonarna) lub 70 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej wynosi 215 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe