Kształcenie na odległość

PODSTAWY AUTOMATYKI DLA BRANŻY MECHANICZNEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik mechanik 311504, operator obrabiarek skrawających 722307

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik mechanik, operator obrabiarek skrawających

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • określić strukturę układów sterowania i regulacji,
 • scharakteryzować podstawowe człony układów automatycznej regulacji,
 • scharakteryzować sensory analogowe, binarne i cyfrowe,
 • określić podstawowe układy automatycznej regulacji stosowane w urządzeniach do obróbki skrawaniem,
 • rozpoznać strukturę i sposób działania układów przekaźnikowo-stycznikowych, pneumatycznych i elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych,
 • narysować schematy prostych układów przekaźnikowo- stycznikowych, pneumatycznych i elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych,
 • określić budowę i sposób działania podstawowych elementów wchodzących w skład układów przekaźnikowo- stycznikowych, pneumatycznych i elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych,
 • określić zasady bezpiecznego użytkowania układów przekaźnikowo-stycznikowych, pneumatycznych i elektropneumatycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych,
 • określić układy sterowania numerycznego,
 • scharakteryzować konstrukcje i zasady użytkowania maszyn sterowanych numerycznie,
 • scharakteryzować zasady programowania maszyn sterowanych numerycznie.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających wynosi 283 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe