Kształcenie na odległość

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH CZ. 2 SILNIKI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik pojazdów samochodowych 311513, mechanik pojazdów samochodowych 723103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować parametry silników spalinowych,
  • rozróżniać silnik stosowane w pojazdach samochodowych,
  • rozpoznawać podstawowe elementy budowy silników spalinowych,
  • scharakteryzować układy zasilania stosowane w silnikach spalinowych,
  • określać budowę i zastosowanie układu chłodzącego oraz smarowania,
  • określać budowę i zastosowanie układu dolotowego i wylotowego,
  • scharakteryzować alternatywne napędy stosowane w silnikach spalinowych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych wynosi 410 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe