Kształcenie na odległość

ZASADY DRĄŻENIA I LIKWIDACJI PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik górnictwa podziemnego 311703, górnik eksploatacji podziemnej 811101

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować zasady wykonywania robót związanych z drążeniem wyrobisk górniczych,
  • scharakteryzować zasady wykonywania robót związanych z likwidacją wyrobisk górniczych,
  • scharakteryzować rodzaje zagrożeń występujących w zakładzie górniczym.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji M.11. Eksploatacja złóż podziemnych wynosi 620 h (forma stacjonarna) lub 434 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu M.11. Eksploatacja złóż podziemnych wynosi 340 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe