Kształcenie na odległość

PODSTAWY HOTELARSTWA

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa 422402

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik hotelarstwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • podać podstawowe definicje dotyczące hotelarstwa i turystyki,
  • rozróżnić rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie,
  • rozróżnić i scharakteryzują rodzaje usług hotelarskich,
  • opisać piony funkcjonalne w obiektach hotelarskich,
  • rozróżnić rodzaje i scharakteryzować wyposażenie jednostek mieszkalnych,
  • określić zadania, obowiązki oraz techniki pracy służby pięter,
  • określić i scharakteryzować wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego,
  • organizować usługi dodatkowe w hotelu.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wynosi 320 h (forma stacjonarna) lub 224 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wynosi 237 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe