Kształcenie na odległość

USŁUGI ŻYWIENIOWE W HOTELARSTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik hotelarstwa 422402

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik hotelarstwa

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozróżnić rodzaje usług żywieniowych w obiekcie hotelarskim,
  • scharakteryzować zasady racjonalnego żywienia,
  • ułożyć różnego rodzaju menu,
  • rozróżnić rodzaje i elementy składowe śniadań w obiektach hotelarskich,
  • opracować organizację imprez hotelowych, np. konferencji, zjazdów, bankietów,
  • przygotować salę konsumencką i zastosować odpowiedni serwis do rodzaju usługi żywieniowej,
  • poznać zasady przechowywania żywności,
  • stosować zasady HACCP i ISO 22000:2005.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wynosi 320 h (forma stacjonarna) lub 224 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wynosi 237 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe