Kształcenie na odległość

PODSTAWY TURYSTYKI

Nazwa zawodu, którego efekty kształcenia z grupy PKZ(T.g) zostały uwzględnione w kursie:
technik obsługi turystycznej 422103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik obsługi turystycznej

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować rodzaje turystyki,
  • rozróżnić podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym,
  • scharakteryzować zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych,
  • rozróżnić produkty turystyczne,
  • rozróżnić rodzaje usług turystycznych,
  • scharakteryzować rynek usług turystycznych,
  • scharakteryzować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
  • wyjaśnić sposób monitorowania krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe