Kształcenie na odległość

PLANOWANIE IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik obsługi turystycznej 422103

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik obsługi turystycznej

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać potrzeby turystyczne klientów,
 • dobrać usługi turystyczne do potrzeb klientów,
 • rozróżnić sposoby zaspokajania potrzeb,
 • analizować czynniki wpływające na zmienność podaży i popytu w turystyce,
 • rozróżnić rodzaje usług turystycznych,
 • rozróżnić rodzaje imprez turystycznych,
 • scharakteryzować produkty turystyczne,
 • scharakteryzować etapy organizacji imprez turystycznych,
 • określić zasady programowa różnych imprez turystycznych,
 • opracować programy różnych imprez turystycznych,
 • określić zasady ustalania cen imprez i usług turystycznych,
 • dokonać obliczeń marży od imprez turystycznych,
 • dokonać obliczeń podatku VAT od marży,
 • rozróżnić elementy kalkulacji imprez i usług turystycznych,
 • opracować kalkulację kosztów imprez i usług turystycznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych wynosi 330 h (forma stacjonarna) lub 231 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych wynosi 233 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe