Kształcenie na odległość

PODSTAWY TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik turystyki wiejskiej 515203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik turystyki wiejskiej

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • sklasyfikować imprezy i usługi turystyczne,
  • rozpoznać oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych,
  • wykorzystać dostępne źródła informacji geograficznej i turystycznej,
  • wykorzystać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
  • opracować programy imprez turystycznych,
  • dobrać usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych,
  • skalkulować koszty imprez i usług turystycznych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich wynosi 310 h (forma stacjonarna) lub 217 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich wynosi 210 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe