Kształcenie na odległość

GOSPODARSTWO ROLNE A AGROTURYSTYKA

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik turystyki wiejskiej 515203

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik turystyki wiejskiej

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • określić warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej,
  • projektować układy funkcjonalne i wyposażenie gospodarstwa rolnego na potrzeby klientów,
  • planować i dobrać wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących,
  • planować działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i obliczyć jej opłacalność,
  • dostosować produkcję rolniczą w gospodarstwie rolnym do potrzeb klientów,
  • stosować przepisy prawa dotyczące minimalnych wymagań dla obiektów świadczących usługi noclegowe,
  • przestrzegać zasad kategoryzacji bazy noclegowej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego wynosi 560 h (forma stacjonarna) lub 392 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego wynosi 293 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe