PODSTAWY PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik rolnik 314207, technik agrobiznesu 331402, rolnik 613003

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżnić czynniki siedliska i zabiegi uprawowe,
 • rozpoznać gleby i ocenić ich wartość rolniczą,
 • sklasyfikować nawozy i ocenić ich wpływ na glebę i rośliny,
 • rozpoznać gatunki roślin,
 • rozpoznać rośliny uprawne i chwasty,
 • określić wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin,
 • dobrać rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu,
 • dobrać zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego,
 • zaplanować nawożenie organiczne i mineralne,
 • ocenić jakość materiału siewnego,
 • przygotować materiał siewny do siewu,
 • prowadzić uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym,
 • przestrzegać warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego,
 • przechowywać oraz przygotowywać produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży,
 • poprowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 293 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe