Kształcenie na odległość

UPRAWA ROŚLIN

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik rolnik 314207, technik agrobiznesu 331402, rolnik 613003

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • zaplanować nawożenie organiczne i mineralne,
 • ocenić jakość materiału siewnego,
 • przygotować materiał siewny do siewu,
 • zaplanować zabiegi agrotechniczne odpowiednio do warunków i wymagań roślin uprawnych,
 • wykonywać zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych,
 • rozpoznać choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych,
 • dobrać metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin,
 • dobrać narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej,
 • obsłużyć maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej,
 • prowadzić uprawę roślin zgodnie z Zasadą Dobrej Praktyki Rolniczej i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym,
 • stosować ekologiczne metody uprawy roślin,
 • przestrzegać warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego,
 • przechowywać oraz przygotować produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży,
 • poprowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 293 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe