Kształcenie na odległość

PODSTAWY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik rolnik 314207, technik agrobiznesu 331402, rolnik 613003

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • nazywać gatunki zwierząt gospodarskich na podstawie fotografii,
 • rozpoznać gatunki zwierząt gospodarskich należących do różnych grup produkcyjnych i w różnym wieku oraz używać nazwy właściwej dla wieku,
 • określać cechy typów użytkowych zwierząt gospodarskich,
 • rozpoznać rasy zwierząt gospodarskich na podstawie fotografii,
 • nazywać wszystkie układy i narządy wchodzące w skład organizmu zwierzęcego,
 • określić położenie oraz funkcje narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich,
 • charakteryzować procesy życiowe zachodzące w organizmie zwierząt gospodarskich,
 • określać znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
 • wskazać i nazywać poszczególne cechy pokroju zwierząt gospodarskich,
 • planować prace związane z prawidłowym przygotowaniem, konserwacją i przechowywaniem pasz dla zwierząt gospodarskich,
 • rozpoznać i oceniać jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich,
 • analizować wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne,
 • określać warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich,
 • planować prowadzenie produkcji zwierzęcej zgodnie z zasadami DPR oraz ZWZ,
 • charakteryzować objawy chorobowe zwierząt na podstawie opisu lub fotografii,
 • dobierać zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt do poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich,
 • określać zasady przygotowania zwierząt do wystaw, pokazów oraz do sprzedaży.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 293 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe