PRODUKCJA ZWIERZĘCA (BYDŁO, TRZODA CHLEWNA, DRÓB , KONIE, OWCE, KOZY)

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik rolnik 314207, technik agrobiznesu 331402, rolnik 613003

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • dobrać narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej,
  • organizują prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich,
  • planować prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich,
  • określać warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 293 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe