Kształcenie na odległość

TECHNIKA W ROLNICTWIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik rolnik 314207, technik agrobiznesu 331402, rolnik 613003

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodach technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżnić pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie,
 • rozpoznać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń,
 • określić rodzaj korozji oraz dobrać sposoby ochrony metali,
 • posłużyć się dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi, normami i katalogami maszyn i urządzeń rolniczych,
 • rozpoznać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych,
 • obsługiwać urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
 • obsługiwać urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich,
 • obsługiwać i konserwować urządzenia wodno-melioracyjne,
 • dobrać środki transportu do rodzaju wykonywanych prac,
 • przygotować do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia,
 • przeprowadzić kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin,
 • wykonać czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 650 h (forma stacjonarna) lub 455 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej wynosi 293 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe