Kształcenie na odległość

PODSTAWY PROJEKTOWANIA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik architektury krajobrazu 314202

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik architektury krajobrazu

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować walory przyrodnicze krajobrazu,
  • przeprowadzić inwentaryzację szaty roślinnej,
  • przeprowadzić analizę funkcjonalno-przestrzenną wnętrz ogrodowych,
  • scharakteryzować oraz wykorzystać zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu,
  • opracować projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych,
  • zaprojektować układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych,
  • rozplanować rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie,
  • opracować graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wynosi 530 h (forma stacjonarna) lub 371 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wynosi 415 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe