Kształcenie na odległość

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENÓW ZIELENI

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik architektury krajobrazu 314202

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik architektury krajobrazu

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • sklasyfikować materiały budowlane stosowane w terenach zieleni,
  • wyliczyć wyroby wykonywane z poznanych materiałów budowlanych,
  • wymienić podstawowe grupy elementów stosowanych w terenach zieleni,
  • określić podstawowe elementy konstrukcyjne elementów wyposażenia,
  • wybrać sposób montażu elementów wyposażenia w terenie,
  • dostosować odpowiedni element do rodzaju terenu zieleni,
  • przewidzieć sposób konserwacji elementu wyposażenia.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu wynosi 520 h (forma stacjonarna) lub 364 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu wynosi 410 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe