Kształcenie na odległość

OCHRONA PRZYRODY, TURYSTYKA I EDUKACJA W LESIE

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik leśnik 314301

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik leśnik

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować obszarowe i jednostkowe formy ochrony przyrody w Polsce,
 • rozpoznać chronione gatunki roślin i zwierząt leśnych,
 • wymienić zasady funkcjonowania systemu ochrony przyrody w Polsce,
 • dokonać oceny atrakcyjności turystycznej obszarów leśnych,
 • wymienić cele oraz zasady powoływania i funkcjonowania Leśnych Kompleksów Promocyjnych,
 • scharakteryzować obiekty edukacji leśnej, zaplanować ich rodzaj i ilość oraz wykonanie,
 • planować i dokumentować działania edukacyjne na rzecz ochrony przyrody,
 • zaplanować działania edukacyjne na temat wiedzy o lesie,
 • organizują prace związane z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym lasu,
 • scharakteryzować działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
 • wymienić rodzaje obiektów cennych przyrodniczo oraz metody ich zabezpieczania.


Łączna liczba godzin kursu: 25

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych wynosi 193 h

Liczba modułów: 5

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe