Kształcenie na odległość

POTRZEBY I PROBLEMY OSÓB CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie opiekun medyczny 532102

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie opiekun medyczny

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • charakteryzować potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych, przestrzegać praw pacjenta,
  • reagować na zmieniające się problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej,
  • wykorzystać metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,
  • rozpoznać poziom wiedzy, umiejętności, motywacji i możliwości w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej,
  • komunikować się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną, uczestnicząc w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej,
  • wypełniać dokumentację potrzeb i problemów osób chorych i niesamodzielnych zgodnie z przepisami prawa – spisać kontrakt.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wynosi 320 h (forma stacjonarna) lub 224 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wynosi 240 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe