Kształcenie na odległość

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie opiekun medyczny 532102

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie opiekun medyczny

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać, planować, organizować, rozwiązać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej, przestrzegając zasad praw pacjenta, określając cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynności opiekuńczych z uwzględnieniem jej stanu zdrowia,
  • planować i organizować czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną, zapewniać higienę i estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej,
  • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynności życia codziennego, w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, aktywizować osobę chorą i niesamodzielną, organizując jej czas wolny, zapewniając bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne podczas wykonywania czynności opiekuńczych,
  • udzielać wsparcia, pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych, w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, pomagać w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunków życia w placówkach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, współpracować z personelem medycznym, rehabilitacyjnym, psychologiem, środowiskiem, rodziną, zespołem terapeutycznym i opiekuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej,
  • przestrzegać procedur postępowania ze sprzętem i materiałem podczas wykonywania czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną, dezynfekować, myć przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,
  • kontraktować, dokumentować czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wynosi 320 h (forma stacjonarna) lub 224 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wynosi 240 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe