Kształcenie na odległość

ORGANIZACJA OCHRONY OSÓB

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.3. Ochrona osób i mienia, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • stosować przepisy prawa dotyczące ochrony osób,
  • stosować terminologię z zakresu ochrony osób,
  • scharakteryzować zagrożenia chronionej osoby,
  • określić cel i sposób prowadzenia wywiadu ochronnego,
  • zaplanować szyki ochronne,
  • określić wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony osób,
  • określić sektory obserwacji prowadzonej podczas ochrony osób,
  • przedstawić algorytmy postępowania pracowników ochrony osób w sytuacji zagrożenia,
  • rozróżnić obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony osobistej.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 1050 h (forma stacjonarna) lub 735 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 270 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe