Kształcenie na odległość

OCHRONA MIENIA

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.3. Ochrona osób i mienia, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować zagadnienia prawne dotyczące ochrony mienia,
  • rozróżniać obiekty, obszary i urządzenia podlegające i nie podlegające obowiązkowej ochronie oraz wskażą specyfikę ich ochrony,
  • dobierać wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony fizycznej podczas ochrony mienia,
  • wskazać zakres czynności i działań pracowników ochrony fizycznej,
  • scharakteryzować i opracować dokumentację związaną z ochroną mienia,
  • scharakteryzować środki ochrony fizycznej stosowane podczas ochrony mienia,
  • określić i scharakteryzować poszczególne elementy struktury planu ochrony obiektu,
  • wskazać i scharakteryzować zagrożenia bezpieczeństwa mienia.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 1050 h (forma stacjonarna) lub 735 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 270 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe