Kształcenie na odległość

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.3. Ochrona osób i mienia, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • zastosować terminologię z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych,
 • zastosować przepisy prawa dotyczące organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych,
 • rozpoznać rodzaj imprezy masowej,
 • określić stan osobowy oraz wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych,
 • wyznaczyć strefy ochrony dla poszczególnych pracowników,
 • określić uprawnienia i obowiązki służbom porządkowym i informacyjnym,
 • określić zagrożenia imprezy masowej,
 • scharakteryzować metody zapobiegania panice i innym niebezpiecznym sytuacjom,
 • zastosować środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami prawa,
 • zastosować środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa,
 • opracować dokumentację ochronną związaną z zapewnianiem bezpieczeństwa na imprezach masowych,
 • przestrzegać będą zasad współpracy z innymi formacjami ochronnymi.


Łączna liczba godzin kursu: 40

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 1050 h (forma stacjonarna) lub 735 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 270 h

Liczba modułów: 8

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe