Kształcenie na odległość

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE ORAZ DOZÓR URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
Z.3. Ochrona osób i mienia, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować zagadnienia prawne dotyczące zabezpieczeń technicznych i dozoru sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych,
  • rozróżnić obowiązki i uprawnienia wynikające z posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego,
  • rozpoznać i sklasyfikować techniczne środki zabezpieczeń,
  • scharakteryzować systemy zabezpieczenia elektronicznego,
  • wskazać wymagania dla elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz limity przechowywanych wartości pieniężnych,
  • określić środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane przy ochronie informacji niejawnych.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 1050 h (forma stacjonarna) lub 735 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu Z.3. Ochrona osób i mienia wynosi 270 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe