Kształcenie na odległość

TEORIA BHP

Nazwa kwalifikacji: wszystkie kwalifikacje określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ADRESACI KURSU: słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych w dowolnym zawodzie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować systemem ochrony pracy w Polsce,
 • wyjaśnić zakres działalności bhp,
 • zdefiniować podstawowe pojęcia z dziedziny bhp,
 • scharakteryzować zasady ochrony przeciwpożarowej,
 • scharakteryzować obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • scharakteryzować wymagania bezpieczeństwa pożarowego,
 • scharakteryzować główne elementy systemu ochrony środowiska,
 • scharakteryzować obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska,
 • scharakteryzować zasady eliminacji zagrożeń w środowisku pracy,
 • sklasyfikować rodzaje pracy człowieka,
 • scharakteryzować pojęcie ergonomii,
 • scharakteryzować kierunki w ergonomii,
 • scharakteryzować działania związane z ergonomią środowiska pracy,
 • wymienić podstawowe źródła prawa pracy,
 • scharakteryzować charakter pracy na podstawie stosunku pracy i na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • określić zadania pracodawcy w zakresie bhp, prawa oraz obowiązki pracownika w zakresie bhp,
 • scharakteryzować elementy systemu kontroli i nadzoru nad prawną ochroną bhp w zakładach pracy,
 • scharakteryzować zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz innych instytucji i służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska.


Łączna liczba godzin kursu: 16

Liczba modułów: 2

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"